สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล “Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec” จัดฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer “ระบบคุณภาพและเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร พิธีเปิดในวันที่ 23 ดร. ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต้อนรับ   การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ รวมทั้งได้จำลองรูปแบบการวัดต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของการเป็นครูผู้ฝึกที่ดี และได้ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบด้วย   โครงการนี้เป็นการผนึกกำลังของสองฝ่าย คือ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องมือวัดด้านมิติ และได้จัดตั้งสถาบัน SIMTec ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ผลิตซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในด้านเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐานของสถานประกอบการ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน หลังจากนี้ทั้ง 2 ฝ่าย จะได้เตรียมการจัดฝึกอบรมในลักษณะ Mobile Training ไปยังภูมิภาคจังหวัดภาคเหนืออีก 3 รุ่น ดังนี้   รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (พิษณุโลก / เพชรบูรณ์ / พิจิตร) รุ่นที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (อุตรดิตถ์ / ตาก / สุโขทัย) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (นครสวรรค์ / กำแพงเพชร / อุทัยธานี) ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นแบบในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป