ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  และนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 3" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อ หน่วย SI : นิยามและการทำให้เป็นจริง การกำหนดและการพิจารณาเกณฑ์การยอมรับ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและการผลิตด้วย QC 7 Tools และระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 โดยทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยา สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด   การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนี้จัดขึ้นโดยมุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนถ่ายทอดแก่นักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยุค 4.0