บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องมืออุตสาหกรรมสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก คือ หัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาติดตามให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา บริษัทเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับลูกค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้ง 2 สำนักงาน   ครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ลูกค้าบริษัทฯ จำนวน 44 ท่าน จาก 20 บริษัท ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ลูกค้าบริษัทฯ จำนวน 51 ท่าน จาก 27 บริษัท ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หัวข้อการอบรมประกอบด้วยการแนะนำและการสาธิตเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักที่สำคัญ การใช้อย่างถูกต้องและวิธีการวัดชิ้นงานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่าคงทนยาวนาน โดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ได้มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีล่าสุดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสทดสอบการวัดจริงและอ่านรายงานประมวลผลแบบองค์รวมตรวจสอบความเที่ยงตรงแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งได้นำผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้า ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ และคลังสินค้าของบริษัทฯด้วย จากผลประเมินการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างกล่าวตรงกันว่าได้รับความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเป็นอย่างมากเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ โทรศัพท์หมายเลข 0-2762-3000 ต่อ 1262