หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ทำพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมเครื่องมือวัด ให้แก่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานและบริษัท สุมิพลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำพร้อมบริการหลังการขาย ดำเนินกิจการมาเกือบ 30 ปีแล้ว แบ่งสินค้าออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Tool) เครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tool) เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมบำรุง (Maintenance Tool) และเครื่องจักรกลการผลิต (Machine & Equipment) ในกลุ่มสินค้าเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Dimensional Precision Measuring Tools) บริษัท สุมิพลฯเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดมิตูโตโยผู้ผลิตชั้นนำของโลก และบริการหลังการขายที่ครบครัน บริษัท สุมิพลฯ ให้บริการซ่อมเครื่องมือวัดมิตูโตโยและสอบเทียบเครื่องมือวัดทั่วไปที่มีการใช้งานเป็นประจำมากถึง 22 พารามิเตอร์ รวมถึงการให้บริการสอบเทียบภายนอก ณ สถานที่ตั้งเครื่องมือ (On-Site Service) คือ Profile Projector และโต๊ะระดับหินแกรนิต (Granite Surface Plate) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 รับรองโดย สมอ. บริษัทฯให้ความสำคัญในบริการหลังการขาย โดยเฉพาะงานซ่อมซึ่งบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายแห่งเดียวที่ให้บริการอย่างครบวงจร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าสามารถประหยัดการซื้อเครื่องมือใหม่ได้มากกว่า 50%   การได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาช่างซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ ทั้ง 3 ระดับตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องหมายการันตีและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่า เครื่องมือวัดละเอียดของมิตูโตโยที่ผ่านการซ่อมโดยช่างเทคนิคของบริษัทฯมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐานของผู้ผลิตมิตูโตโยด้วย   ปัจจุบัน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของมิตูโตโย ส่งเครื่องมือมาให้บริษัทฯตรวจซ่อมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อใหม่ เนื่องจากเครื่องมือวัดส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง โดยบริษัทฯจะทำการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าในการซ่อมว่าสมควรดำเนินการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ   กิจกรรมที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือการให้บริการฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่ลูกค้าและผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึงวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อความคุ้มค่าและยกระดับระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมแต่อย่างใด   นับเป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้ บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการประกอบธุรกิจและงานใด ๆ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้คงต้องดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความมุ่งมั่นตลอดมาของบริษัท สุมิพลฯ ที่จะใช้ความพยายามมอบคุณประโยชน์เหล่านี้แก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะยืนหยัดเคียงข้างคู่กับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยตลอดไป