คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยคุณสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยและสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้านทักษะที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการฝึกอบรม และทำงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล