[:en] [:th]   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอด เทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด       มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ให้โอกาสแก่คนที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งผู้ที่ทำงานอยู่และนักเรียนที่จบใหม่จำนวนมาก ในปีหนึ่ง ๆ ผลิตบัณฑิตจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าสู่สังคมอาชีพมากที่สุดของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากคณะอื่นๆ เป็นลักษณะการศึกษาระบบปิด มีการสอบเพื่อเข้าศึกษา โดยได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2540 ผู้จบการศึกษามีคุณภาพ จุดเด่นของคณะฯ คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับสภาวิชาชีพ สมาคมอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และช่วยในการบริหารการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา   เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัยให้กับนักศึกษา     ผู้ร่วมลงนามทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย (จากซ้ายไปขวา) 1. ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 3. นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4. นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด     พิธีลงนามเริ่มจากการแสดงวีดิทัศน์และสไลด์แนะนำ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามลำดับ ในส่วนของ บริษัท สุมิพลฯ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหารได้กล่าวถึงการจัด ตั้ง “สถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้” (Technical Learning Academy) ที่สำนักงานธุรกิจแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างและจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมได้ในไตรมาสแรกของปี 2562 จากนั้น ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือ และ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นประธานในพิธีได้กล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนาม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โดยมีคณะผู้บริหารจากทุกฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยกระดับความร่วมมือเข้าสู่ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 9 แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยกรุงเทพและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ EEC 12 แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแห่งล่าสุด และจะเดินหน้าให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนกับสถาบันอื่น ๆ ต่อไป        [:]