จากการที่คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 รุ่น เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา มีครูจากวิทยาลัยเทคนิค 14 แห่ง จำนวนรวม 28 คน ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้จัดขึ้น โดยมีการประเมินผลถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี   กรอ.อศ. ยังคงดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 ได้กำหนดเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน อีก 2 รุ่น ซึ่งได้ทำพิธีเปิด รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 4105 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีคุณเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายถาวร ชลัษเฐียร ประธาน กรอ.อศ. ได้กล่าวรายงานและปฐมนิเทศ และมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา โดยครูแกนนำที่ผ่านโครงการรุ่นที่ 1 จากสถานศึกษานำร่อง มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ในส่วนของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ก็ได้เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย   สุมิพลฯซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยประสานงานความร่วมมือกับผู้ผลิตในเครือข่าย จัดทำหลักสูตรที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรมมาตั้งแต่ต้น โดยมุ่งหวังพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรครูในสายอาชีพ ได้รับความรู้และมีโอกาสสัมผัสเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯปรับปรุงหลักสูตรสำหรับรุ่นที่ 2 ให้ครอบคลุมงานสมบูรณ์มากขึ้น โดยขยายเวลาจาก 5 วันเป็น 7 วัน และได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ พร้อมวิทยากรผู้ชำนาญการ ไว้คอยดูแลให้ได้ประสิทธิผลและเกิดความเรียบร้อยตลอดการอบรม