คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง   ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯและสถาบันฯในโอกาสต่อไป