วันศุกร์ที่ 11 กุมภพันธ์ ที่ผ่านมา ภาควิชาศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นํานักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3  และคณาจารย์ จํานวน 101 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) การทัศนศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์เสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน