วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 21 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 13 คน รวม 34 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา และพัฒนาจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)