เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงาน ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย