วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา นักศึกษา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน 25 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จํานวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  การทัศนศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน