คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศ (ทปว.มทร.) เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสุตรการเรียนการสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เเละเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากองค์กรภาคเอกชนที่ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก ที่ให้การสนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ Re-Skill และ UP-Skill รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่งสู่ยุค 4.0 ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรอย่างครบวงจร เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ สอนการวิจัย กับภาคเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการ และผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และอธิบายชี้แจงหลักสูตรที่กำลังจะเริ่มเดือนมกราคมที่จะมาถึง พร้อมชมอาคารสถานที่และระบบอำนวยความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรม