กรมสรรพากร ประกาศยกย่องผู้เสียภาษีแห่งปี 120 รายจากทั่วประเทศ ที่ทำหน้าที่ “คนดีเสียภาษีถูกต้อง” เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในการมอบรางวัล นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว   พิธีมอบรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เสียภาษีคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของตน พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษี ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีในภาพรวม ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เสียภาษีที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดว่าเป็นผู้ที่มีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพจากทั่วประเทศ ประจำปี 2554 รวม 120 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา จำนวน 11 รายและผู้เสียภาษีนิติบุคคลจำนวน 109 ราย   บริษัท สุมิพล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรกรุงเทพมหานคร 16 เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รางวัลที่ทรงคุณค่านี้แสดงถึงความเป็นธรรมาภิบาลในการบริการจัดการตามที่บริษัทฯได้ตั้งปณิธานไว้ และถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่บริษัทฯก้าวสู่วาระครบรอบ 25 ปี ในปี 2555 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน   ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เพราะจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นผู้ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบทางภาษีสูงเป็นแบบอย่างแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ความทุ่มเท และเสียสละโดยการให้ ต่อสังคมและรัฐเงินภาษีที่มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองผ่านกลไกงบประมาณที่ใช้จ่ายในด้านต่างๆของรัฐบาลถือเป็นความมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมและต่อประเทศชาติที่สำคัญ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องชื่นชม และประกาศเกียรติคุณบุคคลเหล่านี้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป”