เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ โดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ และนายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด เป็นผู้แทนบริษัทในการประชุมครั้งนี้