แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ตามโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันนพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียน 94 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 5 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน