เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถาบันฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป