สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ต้อนรับนักศึกษา และคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานพร้อมจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการผลิตยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

กิจกรรมนี้ เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ 15 กันยายน จนถึง 6 ตุลาคม 63 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 75 คน(แบ่งออกเป็น 3 รอบ ๆ ละ 2 วัน) โดยการอบรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักสูตรที่จำเป็นในสายการผลิต ทั้ง
“ระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ , Integration IoT และระบบควบคุมคุณภาพการผลิตชั้นสูง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะ ของรายวิชา Introduction to Industrial and System Engineeringที่สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสัมผัสเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต