เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 113 คน ได้เข้าทัศนศึกษาดูงานและรับการฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็นเวลา 1 วันเต็ม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec) การฝึกอบรมมีการแนะนำและสัมผัสเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักต่างๆ วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง การวัดงานแต่ละชนิด และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนยาวนาน พร้อมทั้งชมสถาบันฯ การฝึกอบรมศึกษาดูงานของสถาบัน Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec) โดยเฉพาะห้องเรียนรู้ Mitutoyo Institute of Metrology (MIM) ของ Mitutoyo สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต