เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 64 คน ได้เข้าทัศนศึกษาดูงานและรับการฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็นเวลา 1 วันเต็ม ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยคุณประณัยยา อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร เป็นผู้ให้การต้อนรับ การฝึกอบรมมีการแนะนำและสัมผัสเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักต่างๆ วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง การวัดงานแต่ละชนิด และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนยาวนาน พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดของ บริษัท สุมิพลฯ ตามมาตรฐาน ISO 17025 ตลอดจนชมโชว์รูมและระบบคลังสินค้าและการจัดส่งที่ทันสมัย การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต