วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นักศึกษาพร้อมอาจารย์ รวม 85 คน จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Digital Manufacturing และระบบอัตโนมัติ (Automation System) สำหรับงานบริหารกระบวนการและระบบการผลิตที่ทันสมัย รองรับ Digital Transformation และ Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institule of Manufacturing Technology – SIMTec) ระยอง   ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
  • การวินิจฉัยระบบผลิตด้วยแนวคิดแบบ Monozukuri โดยอาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย และอาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
  • เทคนิคการวินิจฉัยระบบผลิตโดยใช้ Visualization Management System โดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร
  จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec เพื่อดูงานในส่วนของ Automation Learninig Factory and Lean Automation System Integrators - LASI และ SIMTec Facilities เเละ Smart Warehouse ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้รับมีความรู้ทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมเข้าทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมต่อไป