เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา “สมาคมการค้า พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (TTCC)” นําสมาชิกของสมาคมฯ จํานวน 116 คน จาก 14​ บริษัท เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) สมาคมการค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จะมีการจัดกิจกรรมการนําผู้บริหารและสมาชิกของสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมและดูงานภายนอกเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนรวมถึงการพัฒนาองค์กรด้วย   นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับพร้อมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิควิศวกรรม โดยมีการบรรยายรายละเอียดกิจกรรมของ SIMTec ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มให้การอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน (Re-Skill & Up-Skill) โดยมีเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มาติดตั้งเพื่อใช้ในการอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติ และได้นำคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM)   (ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวในเอเซียที่สถาบันตั้งอยู่นอกบริษัทของ Mitutoyo เอง) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO แห่งที่ 2 สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย   ในโอกาสเดียวกัน คุณพีระพัฒน์ จรัสโพธิ์รัตนกุล อุปนายก สมาคมการค้า พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (TTCC) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.ไดคาสติ้ง จำกัด ได้กล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากรสถาบันฯ ที่ได้มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาบุคคลากร เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพในยุค 4.0