คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดสัปดาห์วิศวกรรมการวัดคุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโอกาสเดียวกัน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. จำนวน 56 คน มีเนื้อหาตั้งแต่การแนะนำและสัมผัสเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญ วิธีการใช้อย่างถูกต้องกับการวัดงานแต่ละชนิด รวมถึงได้เรียนรู้ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัดทางมิติ และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมืออย่างคงทนและยาวนาน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจสามารถนำไปพัฒนาการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพในอนาคต