[:th] บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา “อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็นแห่งแรก จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พิธีมอบหนังสือรับรองฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้มอบ ให้แก่คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณวรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ แบ่งเป็น 4 ระดับ (จากระดับ 2 ถึง 5) ตามความสามารถและความรู้ความชำนาญเพื่อการทดสอบรับรองสมรรถนะบุคคล มาตรฐานวิชาชีพนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกบุคลากรได้ตรงต่อความต้องการ รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่ประเทศในการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหน่วยงานเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความชำนาญของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษามาเป็นเวลาช้านาน และให้น้ำหนักเป็นพิเศษกับระบบมาตรวิทยาด้านมิติซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในระบบควบคุมคุณภาพ บริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทยเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ “Mitutoyo” ผู้ผลิตชั้นนำของโลก สามารถให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและบริการหลังการขายอย่างครบครัน รวมทั้งบริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ครอบคลุมมากถึง 22 พารามิเตอร์ พร้อมบริการนอกสถานที่ (On-site Service) การได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา “อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 และ ชั้น 3 นับเป็นก้าวย่างสำคัญของบริษัทฯที่กำลังปรับตัวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของชาติตามแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่กำหนดไว้ และเมื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดให้ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับชั้นสูงขึ้น ทางบริษัทฯก็จะขอการรับรองต่อไปตามลำดับ  [:]