บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ในงาน “วันมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555” จุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดงาน เพื่อสนับสนุน ศักยภาพแรงงานไทย ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยมี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานเป็นประธานเปิดงานและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ พร้อมด้วยนายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สาธิตการทำงานด้านเทคโนโลยีล่าสุดของระบบ เชื่อมต่อเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ ณ เวทีกลางในงาน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2555 ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระปรีชาสามารถทางด้านช่างของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ” ซึ่งได้รับสมัญญาทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ได้เยี่ยมชมบูธสุมิพลด้วย ความสนใจเช่นกัน