สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสรรพากรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถานประกอบการที่ร่วมจัดงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจำนวนมาก ในงานนี้บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทผู้ผลิตในเครือข่าย ได้แก่ Sumitomo, OSG, A.L.M.T., BIG Daishowa, Mitutoyo, FARO และ Trusco ได้ออกบูธจัดนิทรรศการ แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอย่างเต็มพิกัด โดยร่วมกับกลุ่มงานที่สำคัญๆ 3 แห่ง คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ     ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของ AEC กำลังแรงงานและช่างฝีมือ จึงเป็นความต้องการอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาสายวิชาชีพทุกระดับความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่คนในชาติให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” จึงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต้องจับมือกันเตรียมพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งท่านได้ฝากความหวังให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดความสำเร็จ สร้างคนในสายอาชีวะและพัฒนาช่างฝีมือให้ทันความต้องการ ท่ามกลางการขานรับของผู้เข้าร่วมรับฟังทุกฝ่าย   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้ผลิตในเครือข่าย ก็พร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคราชการในการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ซึ่งปัจจุบันก็ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำสำหรับลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วรวมถึงการร่วมมือกับภาคการศึกษาทุกระดับจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและกำลังจะเข้าสู่อาชีพของตน ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาช้านาน ในช่วงที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธของกลุ่มบริษัทฯก็ได้มีโอกาสเรียนถึงประเด็นเหล่านี้ให้รับทราบด้วย