บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานออกบูธแสดงสินค้าและบริการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยในงานสัมมนาวิชาการโครงการสอบเทียบเครื่องมือวัด เขตนิคมอุตสาหกรรมฯที่ ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา และ การซ่อมแซมเครื่องมือที่เสียหายจากน้ำท่วม ณ ห้องนิโลบล อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ศูนย์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา