เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ของนักเรียนอาชีวศึกษาของแผนกสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีใน 5 เขตภาคการศึกษา กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ร่วมให้การสนับสนุน สำหรับสาขามาตรวิทยาด้านมิติได้ถูกกำหนดให้มีการแข่งขันในปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยคัดเลือกทีมที่มีผลคะแนนลำดับที่ 1-3 เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป การจัดการแข่งขันในสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ในครั้งนี้ สุมิพลได้สนับสนุนจัดชุดเครื่องมือและชิ้นงานสำหรับการแข่งขัน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 13 ทีม มีการแข่งขันภาคทฤษฎีในช่วงเช้าและปฏิบัติในภาคบ่ายปรากฎว่าทีมที่ได้คะแนนชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา หลังจากนั้นได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดฝึกอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี โดยวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเสริมทักษะในการใช้เครื่องมือวัดแก่ครูผู้ฝึกและนักเรียนทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป นอกจากกิจกรรมแข่งขันและการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว บริษัท สุมิพลฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมสาธิตระบบเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ (Data Management System) ของ Mitutoyo ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลกให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดชมและร่วมปฏิบัติอย่างใกล้ชิด กิจกรรมการแข่งขันในระดับภาคดังกล่าว จะมีการจัดขึ้นจนครบทั้ง 5 ภาคเพื่อนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติที่กำหนดขึ้นในช่วงต้นปี 2558 ที่จะถึงนี้ ความคืบหน้าจะได้มีการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆ ไป