[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและฝ่ายการผลิต บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายพร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา  บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555  [:]