บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ”.ให้แก่สถานประกอบการในเขตภาคเหนือ โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา