[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ชินเอ ไฮ เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย.ณ.ห้องอบรมสัมมนา บริษัท  ชินเอ ไฮ เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา    [:]