บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 12 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ต จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา