บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา