บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท แซมโก้ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 28 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท แซมโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา