บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555