เมื่อวันที่ 26 มิถุยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติภายในสถานประกอบการของลูกค้า หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยทีมวิทยากรจากแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด มีผู้เข้ารับการอบรมจาก บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งสิ้น 29 คน ณ ห้องประชุมและฝึกอบรม บริษัท มิเอะ เซกิฯ