สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “การขับ เคลื่อน อาชีวศึกษาสู่การมีงานทำในประชาคมโลก” โดยมีผู้บริหารทั่วประเทศจำนวน 500 คน เข้าร่วม ประชุมฯ เมื่อ วันที่19–21 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการทดสอบทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา Pre V-NETและV-NET โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ให้แก่ 27 หน่วยงาน นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวด้วย