[:th]เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดงาน  “มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”  โดยการสนับสนุน จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” โดยคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพของบริษัท สุมิพลฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา จำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน  
[:]