[:th]เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในปี 2558 โดยมีคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมากกว่า 40 คน   [:]