บริษัท สุมิพล จำกัด เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก” ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรม ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝึกแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝึก และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคลากรจากสถานศึกษา ชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพรวม 85 คน ลักษณะการดำเนินงานโครงการ คือ การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการระดมสมอง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดำเนินการด้วยการแบ่งกลุ่มตามสาขาอาชีพเป็น 4 กลุ่มคือ
  1. กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม (CNC Machine)
  2. กลุ่มแมคคาทรอนิคส์ (Mechatronics)
  3. กลุ่มเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ (Measuring & Testing Instrument)
  4. กลุ่มเขียนแบบคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (CAD/CAM/CEA)