เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย และเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากกว่า 130 ปี มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากในประเทศไทยตลอดระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเจริญของภาคอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯกับประเทศญี่ปุ่นและนักลงทุนญี่ปุ่นได้พัฒนาในหลากหลายมิติ โดยในส่วนภาคเอกชนนั้นได้มีการหารือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นทั้ง Japan Business Federation (Keidanren) และ Kansai Economic Federation (Kankeiren) เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ Kankeiren ได้จัดตั้งสำนักงาน Asia Business Creation Platform ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมฯด้วย นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯยังได้ร่วมมือกับ Japanese Chamber of Commerce (JCC) ในการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆของนักธุรกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมฯจึงเห็นสมควรจัดตั้ง “สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japanese Industrial Cooperation Institute :TJIC มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า タイ-日本産業協力機構 )” ขึ้น โดยได้ให้เกียรติแต่งตั้งนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางของสภาอุตสาหกรรมฯในการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนของญี่ปุ่น รวมทั้งผลักดันประเด็นต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นยังเป็นหนึ่งในการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯได้มีการพบปะกับหน่วยงานและองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ตลอดเวลา โดยมีการหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการลงทุน การค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน ปัจจุบันนับได้ว่าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกระจายอยู่ในภาคการผลิตต่างๆมากมายหลากหลายสาขา เป็นซัพพลายเชนที่มีบทบาทสำคัญของการผลิตในประเทศและการส่งออก ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยจำนวนมหาศาล

การที่สภาอุตสาหกรรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจัดตั้งสถาบันฯขึ้นมา ก็จะมีส่วนเสริมสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรญี่ปุ่นใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสานต่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยทำหน้าที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นช่องทางหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเป็นหนึ่งในกลไกในการยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-Curve อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรม S-Curve ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย

ทั้งนี้นายจิระพันธ์ อุลปาทร ได้แจ้งต่อผู้สื่อข่าว ทั้งทีวีและหนังสือพิมพ์ที่มาร่วมฟังแถลงข่าวอย่างคับคั่งว่า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป