ตามบันทึกข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 14 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่งาน Metalex 2017 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีบริษัท เครือสุมิพล จำกัด เป็นแกนหลักในการจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้น การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ตัวอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบแล้วเสร็จมากกว่า 90% คงเหลืองานด้านระบบและงานตกแต่งภายใน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปลายปีนี้ สำหรับส่วนสำคัญคือการร่วมมือกับผู้ผลิตเจ้าของเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้งเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมที่ขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง   เพื่อให้การเตรียมงานมีความพร้อมในขั้นต่อไป บริษัท เครือสุมิพลฯ จึงได้เชิญผู้แทนจาก 14 องค์กรเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการเมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีผู้แทนของทุกหน่วยงานรวม 30 คนเศษเดินทางไปร่วม คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ได้กล่าวรายงานโดยสรุปถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง รวมถึงการกำหนดชื่อศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้เป็น “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec) เพื่อใช้เรียกอย่างเป็นทางการต่อไป คุณทองพล อุลปาทร ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ห้องเรียนและฝึกอบรมต่างๆ ห้อง Auditorium ห้องสัมมนาหลัก ห้องอาหาร บริเวณจัดนิทรรศการ รวมถึงรายการเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือที่ผู้ผลิตตกลงจะนำมาติดตั้ง อาทิ   - เครื่องจักรกล CNC Turn Mill 4 แกน เเละ CNC Machining Center 5 แกน - เครื่องจักรกล CNC Turn Mill 4 แกน เเละ CNC Machining Center 5 แกน - เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การวัดด้านมาตรวิทยามิติ ที่ครอบคลุมการวัดทั้งระบบ - เครื่องจำลองความปลอดภัยของงานอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ประเภท - เครื่องมือประเภทหัวจับ (Tooling System) เครื่องมือตัด (Cutting Tool) และอุปกรณ์ตัวจับชิ้นงาน (JIG and Fixtured ) - หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเเละระบบสายการผลิตอัตโนมัติในลักษณะ Smart Factory สำหรับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติจริง - ซอฟต์เเวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและระบบงานด้าน IoT อื่นๆ   หลังจากนั้นได้พาคณะผู้แทนชมอาคารสถานที่ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันในบริเวณห้องฝึกปฏิบัติการ (Workshop) จากนั้นได้เปิดให้ทุกหน่วยงานแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม และได้แจ้งให้ทุกองค์กรทราบถึงแนวทางการจัดตั้ง “คณะกรรมการความร่วมมือสถาบัน” เพื่อการดำเนินการสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกองค์กรเเละจะได้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานในด้านอื่นตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงตัวแทนผู้ผลิตที่จะต้องเข้าร่วมกำหนดและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่ม S - curve 10 คลัสเตอร์ คาดว่าการติดตั้งเครื่องจักรกลอุปกรณ์จะสามารถดำเนินการเสร็จลุล่วงในไตรมาสที่ 1/2562 และเริ่มให้การฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถดำเนินการได้ก่อนประมาณไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตผู้เข้ารับการอบรมไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าจากอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มครูผู้ฝึกสอนจากสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมของรัฐ ในลักษณะ Training the Trainer จากวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ และครูฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเครือข่ายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวะ และอุดมศึกษา ทั้งนี้จะได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพต่อกระทรวงศึกษาธิการด้วย     กล่าวได้ว่า SIMTec เป็นสถาบันแห่งเดียวที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ คาดว่าจะเกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น โดยเฉพาะโครงข่ายที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เเละมีหน่วยงานในด้านการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชนในสาขาต่างๆเกิดขึ้นอีกมาก ด้วยสถานที่ของ SIMTec ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของการลงทุน ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านการขยายการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันกับสถาบัน SIMTec ในด้านการใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านทักษะในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งตรงกับความต้องการของทุกอุตสาหกรรม และเมื่อเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว จะสามารถสร้างคุณประโยชน์และเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายและความมุ่งหวังของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยจะได้ประกาศหลักสูตรให้ผู้สนใจทราบตามลำดับทางระบบออนไลน์ต่อไป