บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรวิทยาและพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยมี ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. 9 แห่งทั่วประเทศ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ให้กับนักศึกษาฯ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพร้อมกันไปด้วย การรจัดอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี นักศึกษาต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนำไปพัฒนาการเรียนของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป