พิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy AHRDA)ได้จ้ดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมในฐานะผู้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในโครงการนี้ และคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการของบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารสถาบันฯ ด้วย   สถาบัน AHRDA ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 สถาบันหลัก คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งมีจำนวนนับแสนคน มีการจัดวางหลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า 40 หลักสูตร ประกอบด้วยการฝึกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 ซึ่งมีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ และจะมีการเพิ่มเติมในปีงบประมาณใหม่ 2559 เพื่อยกระดับทักษะและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการผลิตด้านคุณภาพให้สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันในระดับสากลต่อไป   เมื่อปลายปี 2558 สถาบัน AHRDA ร่วมกับบริษัท สุมิพลฯ ได้จัดฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติขึ้นเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T” ซึ่งเป็นหลักสูตร3 วันเต็ม ในระหว่างวันที่ 13, 27 พฤศจิกายน และวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยวิทยากรจากแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผู้รับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 83 คน จาก 46 บริษัท นับเป็นการเริ่มต้นของสถาบัน AHRDA ที่จะเดินหน้าตามแผนงานต่อไป