การขับเคลื่อนทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อส.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 สถาบัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่าง คณะกรรมการการอาชีวศึกษา – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ประเทศไทยได้ปรับตัวเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ไต่ขึ้นลำดับ 1 ใน 10 ของโลกแล้วแผนการผลิตจะเพิ่มจากปัจจุบันปีละ 2.4 ล้านคัน เป็น 3 ล้านคันในปี 2560 ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมนี้ต่างตระหนักว่าการจะก้าวขึ้นสู่การผลิตดังกล่าวมีปัจจัยที่สำคัญคือ การขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือจำนวนนับหมื่นคนจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการดำเนินการตามเป้าหมาย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยความร่วมมือของ 4 สถาบัน ได้แก่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเริ่มจากการพัฒนาครูที่เป็นผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับสาขาเครื่องกลและยานยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ โดยกำหนดแผนงานระยะยาวและต่อเนื่องการแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือของ 4 สถาบันได้จัดขึ้น โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ประธานสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย   คุณถาวร ชลัษเฐียร ในฐานะประธานโครงการได้แถลงถึงแผนการสร้างบุคลากรในการให้ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการผลิตที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามพัฒนาการของระบบยานยนต์แก่ครูผู้ฝึกสอนเพื่อนำไปถ่ายทอดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนชั้นนำของไทย เช่น Toyota, Nissan, Denso, Hino, Summit Autobody Group, Somboon Group,Calsonic ฯลฯ รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท สุมิพล, Sumitomo, Big Daishowa การวัดละเอียดด้านมิติและระบบควบคุมคุณภาพ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ Mitutoyoซึ่งต่างมีความพร้อมที่จะรับครูผู้ฝึกสอนเข้ารับการเรียนรู้ฝึกอบรมในแต่ละสาขาภายในโรงงานตามหลักสูตรและเวลาที่เหมาะสม โครงการนำร่องที่จะฝึกอบรมครูจำนวน 30 คนจาก 15 วิทยาลัย ๆ ละ 2 คน จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ในส่วนของบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงอยู่ในสายงานด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตและสถาบันที่เกี่ยวข้อง อำนวยการฝึกอบรมใน 2 สาขาวิชา คือ     1. สาขาวิชาการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Process) ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย :- - บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) จำกัด (SHT) ผู้ผลิตเครื่องมือตัดที่ทำจากวัสดุคาร์ไบด์และวัสดุแข็งพิเศษ (Carbide & Super Hard Material Cutting Tools) ซึ่งมีศูนย์บริการเทคนิค (Tools Engineering Center) และโรงงานผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา - บริษัท Big Daishowa Seiki แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตระบบหัวจับเครื่องมือ (Total Tooling Systems) ซึ่งมีสำนักงานบริการที่กรุงเทพฯ โดยผู้ชำนาญการชาวญี่ปุ่นประจำอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน - บริษัท สุมิพล จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ข้างต้น จะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรที่เหมาะสม (Intensive Training Courses) จัดบุคลากรผู้ให้การบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสถานที่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร   2. สาขาวิชาการวัดละเอียดด้านมิติ และระบบควบคุมคุณภาพ (Measuring System for Quality Assurance) โดยร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น :- - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ออกแบบหลักสูตรพิเศษแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลากรขึ้นเมื่อต้นปี 2557 ในเรื่อง “ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance]” โดยได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 200 คนจากการประเมินผลปรากฏว่า ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้งาน - บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอีย ดด้านมิติ “Mitutoyo” ครอบคลุมเครื่องมือวัดทั้งระบบมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกที่ครบครัน และมีห้องแสดงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การวัดสามารถสาธิตการใช้เครื่องมือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ณ สำนักงานภาคตะวันออก ของบริษัท สุมิพล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี - บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งสินค้าเครื่องมือวัด “Mitutoyo” ในประเทศไทยก็มีหลักสูตรในการฝึกอบรมทางเทคนิคให้แก่ลูกค้าอยู่แล้วหลายหลักสูตร ซึ่งสามารถเสริมหลักสูตร GD&T ให้ครอบคลุมงานกว้างขวางมากขึ้นรวมถึงการให้การฝึกอบรมด้านการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นงานบริการหลังการขายที่สำคัญของบริษัทฯ เอง   ในการฝึกอบรมทั้ง 2 สาขาวิชาที่สุมิพลให้การสนับสนุนโครงการนี้ จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาทักษะให้แก่ครูผู้ฝึกสอนนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป