แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ตามโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีครู 9 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ 35 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน