วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักเรียนแผนกแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 15 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือในระบบอัตโนมัติฯ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยได้รับการชี้แจงหลักสูตรต่างๆ ที่ทยอยจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ ห้องฝึกอบรมสัมมนาและเครื่องจักรอุปกรณ์อันทันสมัย พร้อมสัมผัส “Learning Factory” ดูการทำงานระบบต่างๆ การทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป