บริษัท สุมิพล จำกัด โดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม “โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเตรียมจัดตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา และในโอกาสเดียวกันทางทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมประชุมความร่วมมือกับผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและคณาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน ในวันเดียวกัน