[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นประกาศใช้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เพื่อให้การทดสอบและรูปแบบการทดสอบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละภูมิภาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน     คุณอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและร่วมบรรยายในหัวข้อ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนี้   การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยเตรียมเครื่องมือเเละอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสอบเทียบเพื่อการทดสอบอย่างพร้อมเพรียงผลของการจัดการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้บริษัท สุมิพลฯได้เตรียมยื่นขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 เป็นแห่งแรกเพื่อให้บริการแก่ช่างฝีมือที่ต้องการยกระดับตนเองในสาขาวิชาชีพนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ โทรศัพท์หมายเลข 0-2762-3000 ต่อ 1262[:]