โครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานภาคตะวันออก บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระบบมาตรวิทยามิติ (Dimensional Metrology) เป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างมาตรฐานและหลักประกันด้านคุณภาพ สร้างโอกาสในการรองรับผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขีดการแข่งขันของสินค้าไทยในระดับสากล และยังเป็นวิชาที่ได้รับการบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประการสำคัญคือการจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เกิดประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จากการตรวจรวบรวมผลการแข่งขันด้านมาตรวิทยามิติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ทั้งในระดับภาคและระดับชาติยังมีความต่างกันอยู่พอสมควร เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ และข้อจำกัดของแต่ละสถาบันการศึกษา เช่น ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการวัด ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานข้างต้นมีความเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้ฝึกสอน เพื่อปรับมาตรฐานให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” ด้วยการออกแบบหลักสูตรเป็นการเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการฝึกอบรมทุกหมวดวิชา โดยกำหนดให้เเต่ละสถาบันส่งครูผู้ฝึกสอนทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลา 5 วันเต็ม โดยรุ่นแรกนี้จัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดการอบรมในครั้งนี้ อาทิ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด นายนัธภณัฏฐ์ สุจริตจิตร นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และผู้บริหารจากสถานศึกษาที่ส่งครูเข้าร่วมอบรมอีกหลายท่าน วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมโครงการพิเศษนี้ มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนเเละถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรวมทีมวิทยากรจากหน่วยงานชำนาญการทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนเพื่อได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุค 4.0 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวขัอ “การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต” เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมในวันแรกของการเปิดฝึกอบรมด้วย จำนวนครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 1. ภาคเหนือ 15 คน จาก 14 สถานศึกษา 2. ภาคกลาง 18 คน จาก 13 สถานศึกษา 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 17 คน จาก 15 สถานศึกษา 4. ภาคอีสาน 27 คน จาก 27 สถานศึกษา 5. ภาคใต้ 12 คน จาก 12 สถานศึกษา 6. ภาคเอกชน 8 คน จาก 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 97 คน จาก 81 สถานศึกษา เเละ 3 หน่วยงาน นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวถึงเป้าหมายสำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ว่าในวันสุดท้ายของการอบรมจะมีการทำแบบทดสอบประเมินผลการอบรม เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมนำไปพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป ในโอกาสเดียวกันนายทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้ของสุมิพล ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง คาดว่าจะเปิดดำเนินการจัดฝึกอบรมได้เต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งจะทำให้การจัดฝึกอบรมมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยขยายกรอบให้ครอบคลุมด้านการผลิตทุกแขนงตั้งแต่กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปที่ใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยที่บริษัทฯเองมีความรู้ความชำนาญมากว่า 30 ปี ระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นหัวใจของการผลิต ไปจนถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตามความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 14 หน่วยงาน ที่ได้มีการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือไปเมื่อช่วงปลายปี 2560